Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

IČO: 00 399 957
DIČ: 2020879245
IČ DPH: SK2020879245
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 4503
Banka: Štátna pokladnica
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola

Telefón: +421 2 6729 5904, +421 905 515 063
E-mail: fanshop@euba.sk

Zostaň s nami v  kontakte!

Košík

loader
Top