Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu sa vzťahujú na tovar zakúpený cez internetový obchod, resp. zakúpený na základe elektronickej objednávky.
 2. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu bol spracovaný podľa zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie”).
 3. „Predávajúci” je Ekonomická univerzita v Bratislave, so sídlom Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, IČO: 00399957 (ďalej len „predávajúci“).
 4. „Kupujúci” je subjekt, ktorý si u predávajúceho objednal tovar elektronicky a ktorého objednávku predávajúci akceptoval, t. j. vybavil, čím došlo k uzavretiu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej len „kupujúci“).
 5. Kupujúci uvádza pri elektronickej objednávke tovaru údaje, ktoré sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode a ktoré predávajúcemu umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie spojené s objednávkou tovaru a vyhotoviť daňový doklad. Údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávky, slúžia výlučne pre potrebu vybavenia konkrétnej objednávky a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Článok 2
Platba

Platbu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu:

 1. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,
 2. bankovým prevodom (tovar bude odoslaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho – iba v prípade zahraničného kupujúceho),
 3. v prípade dodania tovaru na dobierku v hotovosti prepravcovi pri prevzatí tovaru (platí len pri doručení tovaru poštou na území Slovenskej republiky).

Článok 3
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a v cene, aká bola uvedená v čase realizovania objednávky.
 2. Pri osobnom odbere objednaného tovaru priamo v predajni na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave je objednaný tovar rezervovaný (pripravený na odber) 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 3. Predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou len prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY, a. s.
 4. V prípade zaslania tovaru poštou (po úhrade kúpnej ceny vopred vrátane poštovného a balného) objednaný tovar bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny.
 5. V prípade dobierky objednaný tovar bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom.

Článok 4
Poštovné a balné

 1. Ak predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou, účtuje kupujúcemu poštovné a balné (ďalej spolu len „poštovné“).
 2. Pri doručení tovaru na územie Slovenskej republiky, predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné nasledovne:
  • pri hmotnosti objednaného tovaru od 0 – 5 kg 6,50 Eur,
  • pri hmotnosti objednaného tovaru od 6 – 10 kg 8,90 Eur.
 3. Pri doručení tovaru na územie Českej republiky, predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné nasledovne:
  • pri hmotnosti objednaného tovaru od 0 – 5 kg 10,00 Eur,
  • pri hmotnosti objednaného tovaru od 6 – 10 kg 15,00 Eur.
 4. Pri doručení nulových bankoviek (zásielka do 50g), predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné nasledovne:
  • na územie Slovenskej republiky – 4,50 Eur,
  • na územie Českej republiky – 6,00 Eur,
  • na územie štátov Európskej únie – 8,00 Eur.
 5. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok z dôvodu, že predávajúci nemá momentálne objednaný tovar na sklade, predávajúci účtuje poštovné a balné kupujúcemu iba raz (pri vybavení prvej časti objednávky), a poštovné zvyšnej časti objednávky hradí predávajúci.

Článok 5
Vrátanie tovaru

 1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Objednaný tovar prevzatý osobne v predajni Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave nie je možné vrátiť.
 3. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. K vrátenému tovaru musia byť priložené:
  • Doklad o zakúpení tovaru,
  • Vyplnený formulár o vrátení tovaru.
 4. Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi musí kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.
 5. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne v sídle predávajúceho.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Článok 6
Záručné podmienky

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu odovzdávaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa rozhodnutia kupujúceho.
 2. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
 3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.

Článok 7
Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle predávajúceho, alebo poštou.
 2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené:
  • Doklad o zakúpení tovaru,
  • Vyplnený formulár o vrátení tovaru.
 3. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru.
 4. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Zásielky reklamovaného tovaru na dobierku predávajúci nepreberá.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 01.11.2020.

Košík

loader
Top